REGULAMIN

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NIKIDOMROLLER.PL 

 1. DEFINICJE

UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ:

 1. KLIENT– OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEBĘDĄCA OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZEPISY SZCZEGÓLNE PRZYZNAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, KTÓRA DOKONUJE ZAMÓWIENIA W RAMACH SKLEPU;
 2. KODEKS CYWILNY– USTAWA Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. (DZ.U. NR 16, POZ. 93 ZE ZM.);
 3. REGULAMIN– NINIEJSZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO NIKIDOMROLLER.PL;
 4. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)– SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM NIKIDOMROLLER.PL , ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KLIENT MOŻE W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁADAĆ ZAMÓWIENIA;
 5. TOWAR– PRODUKTY PREZENTOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM;
 6. UMOWA SPRZEDAŻY– UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO, ZAWARTA POMIĘDZY FP LUKMAR A KLIENTEM, ZAWIERANA Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPU;
 7. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– USTAWA Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 827);
 8. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ– USTAWA Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.);
 9. ZAMÓWIENIE– OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, OKREŚLAJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJ I LICZBĘ TOWARU.

  II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM NIKIDOMROLLER.PL.

2.2. NINIEJSZY REGULAMIN JEST REGULAMINEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

2.3. SKLEP INTERNETOWY, DZIAŁAJĄCY POD ADRESEM NIKIDOMROLLER.PL , PROWADZONY JEST PRZEZ  CHILABOO SPÓŁKA JAWNA UL.PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO 24/22 80-365 GDAŃSK , WPISANĄ DO KRS POD NR 0000664727, NIP 584-27-57-657 , REGON 366615301, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: SKLEP@NIKIDOMROLLER.PL

2.4. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. A) ZASADY DOKONYWANIA REJESTRACJI I KORZYSTANIA Z KONTA W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO;
 2. B) WARUNKI I ZASADY DOKONYWANIA ELEKTRONICZNEJ REZERWACJI PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO;
 3. C) WARUNKI I ZASADY SKŁADANIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZAMÓWIEŃ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO;
 4. D) ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY Z WYKORZYSTANIEM USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO.

2.5. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO JEST MOŻLIWE POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA PRZEZ SYSTEM TELEINFORMATYCZNY, Z KTÓREGO KORZYSTA KLIENT NASTĘPUJĄCYCH MINIMALNYCH WYMAGAŃ TECHNICZNYCH:

A.) INTERNET EXPLORER W WERSJI 7,0 LUB NOWSZEJ Z WŁĄCZONĄ OBSŁUGĄ COOKIES ORAZ JAVASCRIPT.

B.) MOZILLA FIREFOX W WERSJI 11.0 I WYŻSZEJ LUB INTERNET EXPLORER W WERSJI 7.0 I WYŻSZEJ, OPERA W WERSJI 7.0 I WYŻSZEJ, GOOGLE CHROME W WERSJI 12.0.0 I WYŻSZEJ

 1. C) MINIMALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU 1024×768 PIKSELI.

2.6. W CELU KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO KLIENT POWINIEN WE WŁASNYM ZAKRESIE UZYSKAĆ DOSTĘP DO STANOWISKA KOMPUTEROWEGO LUB URZĄDZENIA KOŃCOWEGO, Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

2.7. ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA [PROWADZĄCY SKLEP ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ OGRANICZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO DO OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY WIEK 18 LAT. W TAKIM PRZYPADKU POTENCJALNI KLIENCI ZOSTANĄ O POWYŻSZYM POWIADOMIENI.

2.8. KLIENCI MOGĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO NINIEJSZEGO REGULAMINU W KAŻDYM CZASIE ZA POŚREDNICTWEM ODSYŁACZA ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE GŁÓWNEJ SERWISU NIKIDOMROLLER.PL ORAZ POBRAĆ GO I SPORZĄDZIĆ JEGO WYDRUK.

2.9. INFORMACJE O TOWARACH PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU, W SZCZEGÓLNOŚCI ICH OPISY, PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE ORAZ CENY, STANOWIĄ ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY, W ROZUMIENIU ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. WARUNKIEM ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO JEST REJESTRACJA W JEGO RAMACH.

3.2. REJESTRACJA NASTĘPUJE POPRZEZ WYPEŁNIENIE I ZAAKCEPTOWANIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO, UDOSTĘPNIANEGO NA JEDNEJ ZE STRON SKLEPU.

3.3. WARUNKIEM REJESTRACJI JEST WYRAŻENIE ZGODY NA TREŚĆ REGULAMINU ORAZ PODANIE DANYCH OSOBOWYCH OZNACZONYCH JAKO OBOWIĄZKOWE.

3.4. FP LUKMAR  MOŻE POZBAWIĆ KLIENTA PRAWA DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, JAK RÓWNIEŻ MOŻE OGRANICZYĆ JEGO DOSTĘP DO CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZASOBÓW SKLEPU INTERNETOWEGO, ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM, W PRZYPADKU NARUSZENIA PRZEZ KLIENTA REGULAMINU, A W SZCZEGÓLNOŚCI, GDY KLIENT:

 1. A) PODAŁ W TRAKCIE REJESTRACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM DANE NIEZGODNE Z PRAWDĄ, NIEDOKŁADNE LUB NIEAKTUALNE, WPROWADZAJĄCE W BŁĄD LUB NARUSZAJĄCE PRAWA OSÓB TRZECICH,
 2. B) DOPUŚCIŁ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH OSÓB TRZECICH, W SZCZEGÓLNOŚCI DÓBR OSOBISTYCH INNYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO,
 3. C) DOPUŚCI SIĘ INNYCH ZACHOWAŃ, KTÓRE ZOSTANĄ UZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ ZA ZACHOWANIA NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA LUB OGÓLNYMI ZASADAMI KORZYSTANIA Z SIECI INTERNET LUB GODZĄCE W DOBRE IMIĘ SPÓŁKI  .

3.5. OSOBA, KTÓRA ZOSTAŁA POZBAWIONA PRAWA DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, NIE MOŻE DOKONAĆ POWTÓRNEJ REJESTRACJI BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY SPÓŁKI .

3.6. W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZEKAZU KOMUNIKATÓW I DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZONYMI W RAMACH WITRYNY USŁUGAMI, SKLEP INTERNETOWY PODEJMUJE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ODPOWIEDNIE DO STOPNIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ŚWIADCZONYCH USŁUG, W SZCZEGÓLNOŚCI ŚRODKI SŁUŻĄCE ZAPOBIEGANIU POZYSKIWANIA I MODYFIKACJI PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE DANYCH OSOBOWYCH PRZESYŁANYCH W INTERNECIE.

3.7. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

 1. A) NIEDOSTARCZANIA I NIEPRZEKAZYWANIA TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, NP. TREŚCI PROPAGUJĄCYCH PRZEMOC, ZNIESŁAWIAJĄCYCH LUB NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE I INNE PRAWA OSÓB TRZECICH,
 2. B) KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB NIE ZAKŁÓCAJĄCY JEGO FUNKCJONOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ UŻYCIE OKREŚLONEGO OPROGRAMOWANIA LUB URZĄDZEŃ,
 3. C) NIEPODEJMOWANIA DZIAŁAŃ TAKICH JAK: ROZSYŁANIE LUB UMIESZCZANIE W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO NIEZAMÓWIONEJ INFORMACJI HANDLOWEJ (SPAM),
 4. D) KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB NIEUCIĄŻLIWY DLA INNYCH KLIENTÓW ORAZ DLA SPÓŁKI,
 5. E) KORZYSTANIA Z WSZELKICH TREŚCI ZAMIESZCZONYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO JEDYNIE W ZAKRESIE WŁASNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO,
 6. F) KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB ZGODNY Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRAWA, POSTANOWIENIAMI REGULAMINU, A TAKŻE Z OGÓLNYMI ZASADAMI KORZYSTANIA Z SIECI INTERNET.

  PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO NALEŻY WEJŚĆ NA STRONĘ INTERNETOWĄ NIKIDOMROLLER.PL , DOKONAĆ WYBORU, PODEJMUJĄC KOLEJNE CZYNNOŚCI TECHNICZNE W OPARCIU O WYŚWIETLANE KLIENTOWI KOMUNIKATY ORAZ INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE.

4.2. WYBÓR ZAMAWIANYCH TOWARÓW PRZEZ KLIENTA JEST DOKONYWANY POPRZEZ ICH DODANIE DO KOSZYKA.

4.3. W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA – DO MOMENTU NACIŚNIĘCIA PRZYCISKU „ZAMAWIAM” – KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ MODYFIKACJI WPROWADZONYCH DANYCH ORAZ W ZAKRESIE WYBORU TOWARU. W TYM CELU NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ WYŚWIETLANYMI KLIENTOWI KOMUNIKATAMI ORAZ INFORMACJAMI DOSTĘPNYMI NA STRONIE.

4.4. PO PODANIU PRZEZ KLIENTA KORZYSTAJĄCEGO ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH DANYCH, WYŚWIETLONE ZOSTANIE PODSUMOWANIE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA. PODSUMOWANIE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA BĘDZIE ZAWIERAĆ INFORMACJE DOTYCZĄCE:

 1. A) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,
 2. B) JEDNOSTKOWEJ ORAZ ŁĄCZNEJ CENY ZAMAWIANYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG, W TYM KOSZTÓW DOSTAWY ORAZ DODATKOWYCH KOSZTÓW (JEŚLI WYSTĘPUJĄ),
 3. C) WYBRANEJ METODY PŁATNOŚCI,
 4. D) WYBRANEGO SPOSOBU DOSTAWY,
 5. E) CZASU DOSTAWY,
 6. F) DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT SPOSOBU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.5. W CELU WYSŁANIA ZAMÓWIENIA KONIECZNE JEST DOKONANIE AKCEPTACJI TREŚCI REGULAMINU, PODANIE DANYCH OSOBOWYCH OZNACZONYCH JAKO OBOWIĄZKOWE .

4.6. WYSŁANIE PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA STANOWI OŚWIADCZENIE WOLI ZAWARCIA Z CHILABOO SPÓŁKA JAWNA UMOWY SPRZEDAŻY, ZGODNIE Z TREŚCIĄ REGULAMINU. 1

4.7. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA, KLIENT OTRZYMUJE WIADOMOŚĆ E-MAIL ZAWIERAJĄCĄ OSTATECZNE POTWIERDZENIE WSZYSTKICH ISTOTNYCH ELEMENTÓW ZAMÓWIENIA.

4.8. UMOWĘ TRAKTUJE SIĘ ZA ZAWARTĄ Z MOMENTEM OTRZYMANIA PRZEZ KLIENTA WIADOMOŚCI E-MAIL, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ.

4.9. UMOWA SPRZEDAŻY ZAWIERANA JEST W JĘZYKU POLSKIM, O TREŚCI ZGODNEJ Z REGULAMINEM. 

V. DOSTAWA

5.1. DOSTAWA TOWARÓW JEST OGRANICZONA DO OBSZARU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ODBYWA SIĘ POD ADRES WSKAZANY PRZEZ KLIENTA W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

5.2. DOSTAWA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW ODBYWA SIĘ PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ, POCZTOWĄ, ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ OSOBISTEGO ODBIORU ( PO WCZEŚNIEJSZYM KONTAKCIE KUPUJĄCEGO ZE SPRZEDAWCĄ ) . KOSZTY WYSYŁKIZOSTANĄ WSKAZANE W CZASIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

5.3. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY WYNOSI OD 1 DO 3 DNI ROBOCZYCH LICZĄC OD DNIA WYSŁANIA PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA.

5.4. KLIENCI MOGĄ UZYSKAĆ DOSTĘP DO NINIEJSZEGO REGULAMINU W KAŻDYM CZASIE ZA POŚREDNICTWEM ODSYŁACZA ZAMIESZCZONEGO NA STRONIE GŁÓWNEJ SERWISU NIKIDOMROLLER.PL ORAZ POBRAĆ GO I SPORZĄDZIĆ JEGO WYDRUK.
UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE, UDOSTĘPNIENIE ORAZ POTWIERDZENIE KLIENTOWI ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW NASTĘPUJE POPRZEZ PRZESŁANIE KLIENTOWI NA PODANY ADRES E-MAIL ORAZ POPRZEZ DOŁĄCZENIE DO PRZESYŁKI ZAWIERAJĄCEJ TOWAR WYDRUKU POTWIERDZENIA, SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTU SPRZEDAŻY.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. CENY TOWARÓW PODAWANE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERAJĄ WSZYSTKIE SKŁADNIKI, W TYM PODATEK VAT (Z WYRÓŻNIENIEM WYSOKOŚCI STAWKI), CŁA ORAZ WSZELKIE INNE SKŁADNIKI.

6.2. KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ UISZCZENIA CENY:

 1. A) PRZELEWEM NA NUMER KONTA BANKOWEGO  89 1750 0012 0000 0000 3667 5365BANK: BNP PARIBAS ,
 2. B) PŁATNOŚCIĄ W SYSTEMIE DOTPAY,
 3. C) ZAPŁATA KARTĄ PŁATNICZĄ VISA, MASTERCARD, KARTA KREDYTOWA ZOSTAJE OBCIĄŻONA W MOMENCIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I WYKONANIA DYSPOZYCJI ZAPŁATY
 4. D) PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE GOTÓWKĄ KURIEROWI – PRZESYŁKA POBRANIOWA

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

MAJĄ PAŃSTWO PRAWO ODSTĄPIĆ OD NINIEJSZEJ UMOWY W TERMINIE 14 DNI BEZ PODANIA JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY.

TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYGASA PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA W KTÓRYM WESZLI PAŃSTWO W POSIADANIE RZECZY LUB W KTÓRYM OSOBA TRZECIA INNA NIŻ PRZEWOŹNIK I WSKAZANA PRZEZ PAŃSTWA WESZŁA W POSIADANIE RZECZY.

ABY SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, MUSZĄ PAŃSTWO POINFORMOWAĆ NAS NA ADRES E-MAIL: SKLEP@NIKIDOMROLLER.PL O SWOJEJ DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY W DRODZE JEDNOZNACZNEGO OŚWIADCZENIA (NA PRZYKŁAD PISMO WYSŁANE POCZTĄ, FAKSEM LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ).

MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, JEDNAK NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE. 

ABY ZACHOWAĆ TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WYSTARCZY, ABY WYSŁALI PAŃSTWO INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ WYKONANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO PAŃSTWU PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY ZWRACAMY PAŃSTWU KOSZTY KTÓRE OTRZYMALIŚMY POMNIEJSZONE O KOSZT WYSYŁKI, NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O PAŃSTWA DECYZJI O WYKONANIU PRAWA ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY. ZWROTU PŁATNOŚCI DOKONAMY PRZY UŻYCIU TAKICH SAMYCH SPOSOBÓW PŁATNOŚCI, JAKIE ZOSTAŁY PRZEZ PAŃSTWA UŻYTE W PIERWOTNEJ TRANSAKCJI, CHYBA ŻE WYRAŹNIE ZGODZILIŚCIE SIĘ PAŃSTWO NA INNE ROZWIĄZANIE. MOŻEMY WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI DO CZASU OTRZYMANIA RZECZY LUB DO CZASU DOSTARCZENIA NAM DOWODU JEJ ODESŁANIA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

PROSZĘ ODESŁAĆ LUB PRZEKAZAĆ NAM RZECZ NIEUŻYWANĄ, NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM RAZIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI OD DNIA, W KTÓRYM POINFORMOWALI NAS PAŃSTWO O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY. TERMIN JEST ZACHOWANY, JEŻELI ODEŚLĄ PAŃSTWO RZECZ PRZED UPŁYWEM TERMINU 7 DNI.

BĘDĄ PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI PONIEŚĆ BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU TOWARÓW. 
ODPOWIADAJĄ PAŃSTWO TYLKO ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI RZECZY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NIEJ W SPOSÓB INNY NIŻ BYŁO TO KONIECZNE DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA RZECZY.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

8.1. CHILABOO SPÓŁKA JAWNA JAKO SPRZEDAWCA ODPOWIADA WOBEC KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[1] KODEKSU CYWILNEGO, Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY W ZAKRESIE OKREŚLONYM W KODEKSIE CYWILNYM, W SZCZEGÓLNOŚCI W ART. 556 ORAZ ART. 556[1] – 556[3] KODEKSU CYWILNEGO.

8.2. REKLAMACJE, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA PRAW KLIENTA GWARANTOWANYCH PRAWNIE, LUB NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU, NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES UL. BAŻANTÓW 4 83-011 BOGATKA . SPÓŁKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ROZPATRZENIA KAŻDEJ REKLAMACJI W TERMINIE DO 14 DNI, A GDYBY TO NIE BYŁO MOŻLIWE, DO POINFORMOWANIA W TYM OKRESIE KLIENTA, KIEDY REKLAMACJA ZOSTANIE ROZPATRZONA.

8.3. CHILABOO SPÓŁKA JAWNA NIE JEST PRODUCENTEM TOWARÓW. PRODUCENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI SPRZEDANEGO TOWARU NA WARUNKACH ORAZ PRZEZ OKRES WSKAZANY W KARCIE GWARANCYJNEJ. JEŚLI DOKUMENT GWARANCYJNY PRZEWIDUJE TAKĄ MOŻLIWOŚĆ, KLIENT MOŻE ZGŁASZAĆ SWOJE ROSZCZENIA W RAMACH GWARANCJI BEZPOŚREDNIO W AUTORYZOWANYM SERWISIE, KTÓREGO ADRES ZNAJDUJE SIĘ W KARCIE GWARANCYJNEJ.

 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. SPÓŁKA PODEJMUJE DZIAŁANIA W CELU ZAPEWNIENIA W PEŁNI POPRAWNEGO DZIAŁANIA SKLEPU, W TAKIM ZAKRESIE, JAKI WYNIKA Z AKTUALNEJ WIEDZY TECHNICZNEJ I ZOBOWIĄZUJE SIĘ USUNĄĆ W ROZSĄDNYM TERMINIE WSZELKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZGŁOSZONE PRZEZ KLIENTÓW.

9.2. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ SPÓŁKĘ O WSZELKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB PRZERWACH W FUNKCJONOWANIU SERWISU SKLEPU INTERNETOWEGO.

9.3. NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SKLEPU KLIENT MOŻE ZGŁASZAĆ PISEMNIE NA ADRES: MAGDALENA WASIŁOWICZ  UL. BAŻANTÓW 4 83-011 BOGATKA, MAILOWO POD ADRES: SKLEP@NIKIDOMROLLER.PL  LUB PRZY UŻYCIU FORMULARZA KONTAKTOWEGO.

9.4. W REKLAMACJI KLIENT POWINIEN PODAĆ SWOJE IMIĘ I NAZWISKO, ADRES DO KORESPONDENCJI, RODZAJ I DATĘ WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM SKLEPU.

9.5. CHILABOO SPÓŁKA JAWNA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ROZPATRZENIA KAŻDEJ REKLAMACJI W TERMINIE DO 14 DNI, A GDYBY TO NIE BYŁO MOŻLIWE, DO POINFORMOWANIA W TYM OKRESIE KLIENTA, KIEDY REKLAMACJA ZOSTANIE ROZPATRZONA.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. CHILABOO SPÓŁKA JAWNA STOSUJE SIĘ DO RODO CZYLI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH)

10.2. SPÓŁKA MOŻE PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART.6 UST.1 RODO. DANE OSOBOWE FIRMA POZYSKUJE OD KLIENTÓW

10.3. PRZEKAZANIE POWYŻSZYCH DANYCH JEST DOBROWOLNE, ALE KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA. BEZ TYCH DANYCH NIE BĘDZIE MOŻLIWA REALIZACJA UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY. 

10.4. SPÓŁKA BĘDZIE PRZECHOWYWAŁA DANE KLIENTÓW PRZEZ CZAS NIEOKREŚLONY. UZASADNIONE JEST TO PRZEDE WSZYSTKIM POLITYKĄ RABATOWĄ ORAZ POLITYKĄ REKLAMACYJNĄ.

10.5. KAŻDY KLIENT MA PRAWO ŻĄDAĆ DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA A TAKŻE PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

10.6. KLIENT MA PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO, KTÓRYM JEST PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 

10.7. SPÓŁKA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESTRZEGANIA TAJEMNICY ZWIĄZANEJ Z DANYMI OSOBOWYMI KLIENTA, NIEUDOSTĘPNIANIA ICH OSOBOM NIEUPRAWNIONYM ORAZ DO NALEŻYTEGO ZABEZPIECZENIA TYCH INFORMACJI PRZED DOSTĘPEM WSZELKICH OSÓB NIEUPRAWNIONYCH. SPÓŁKA NIE WYKORZYSTA TYCH DANYCH W CELACH INNYCH NIŻ OKREŚLONE W REGULAMINIE ORAZ POLITYCE PRYWATNOŚCI

10.8. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO I ODPOWIEDNICH USTAW PRAWA POLSKIEGO, A TAKŻE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI RODO

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. ROZSTRZYGANIE EWENTUALNYCH SPORÓW POWSTAŁYCH POMIĘDZY SPÓŁKĄ  A KLIENTEM, KTÓRY JEST KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[1] KODEKSU CYWILNEGO, ZOSTAJE PODDANE SĄDOM WŁAŚCIWYM ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO.

11.2. ROZSTRZYGANIE EWENTUALNYCH SPORÓW POWSTAŁYCH POMIĘDZY SPÓŁKĄ A KLIENTEM, KTÓRY NIE JEST KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[1] KODEKSU CYWILNEGO KODEKSU CYWILNEGO, ZOSTAJE PODDANE SĄDOWI WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ SPÓŁKI . 

11.3. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO, PRZEPISY USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO.

Shopping Cart